Vynechat navigaci.

Svrchovanost

Bůh je nekonečně vyšší než všechno naše vědění. Bible to vyjadřuje v knize Jób 36,26: „Hle, Bůh je vyvýšený nad naše poznání, počet jeho let je nevyzpytatelný.“

Boží svrchovanost vzbuzuje bázeň. V Bibli, Jób 37,23, čteme: „Všemocného nenajdeme. Je vznešený v síle, ale soudem a přísnou spravedlností nechce pokořovat.“

Boží svrchovaná láska se dotýká každé oblasti našeho života. Jedno z nejkrásnějších zaslíbení Bible je zapsáno v listu Římanům 8,38.39: „Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“