Vynechat navigaci.

Učení

Použij každou životní zkušenost k tomu, abys učil své děti Božím cestám. Bible nás k tomu vybízí v Deuteronomiu 6,7: „Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.“

Stále vyučuj pravdě, protože lidé na zemi žijí jen krátký vyměřený čas a pak celá generace zanikne. Nedopusť, aby se přihodilo to, o čem píše Bible, Soudců 2,10: „Též celé ono pokolení se odebralo ke svým otcům. Po nich nastoupilo jiné pokolení, které neznalo Hospodina ani jeho dílo, jež pro Izraele vykonal.“

Učení přináší výsledky, pokud vede k poslušnosti. Ježíš ji přirovnal ke stavbě na skále, Matouš 7,24: „A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.“