Vynechat navigaci.

Pokušení

Když jsi vystaven pokušení – rychle odejdi z místa nebo situace, kde na tebe hřích útočí. Radu utéct od všeho, co přináší zlé myšlenky, dostal v Bibli i mladý Timotej, 2. Timoteovi 2,22: „Vyhýbej se mladické prudkosti (utíkej od žádostí – PBK), usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce.“

Modlitba nás posiluje proti pokušení. Proto jsme v Bibli vyzýváni, Marek 14,38: „Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé.“

Odrážej pokušení Božím slovem. Tímto způsobem satana přemohl Ježíš, když byl pokoušen na poušti, Matouš 4,1–4 (SNC): „Potom Duch Boží vedl Ježíše na poušť, kde se po dobu čtyřiceti dnů a nocí postil a velmi vyhladověl. Tu se k němu připlížil pokušitel a řekl mu: ‚Jsi-li Boží Syn, proměň toto kamení v chleby!‘ Ježíš mu odpověděl: „V Písmu je napsáno: Člověk se nenasytí jen chlebem, ale hlad ve své duši utiší přijetím Božího slova.“

Bůh nedopustí, abychom byli pokoušeni za hranice našich schopností tomu odolat. V Bibli, 1. Korintským 10,13, je ujištění: „Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.“

Ti, kdo nedají přednost pokušení, budou odměněni. V Bibli, list Jakubův 1,12, je psáno: „Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.“