Vynechat navigaci.

Zkouška

Ve zkoušce se projeví náš opravdový charakter. Takové zkoušce byl podroben i starozákonní král Chizkijáš. Zprávu o tom najdeme v Bibli, 2. Paralipomenon 32,31: „Jenom tehdy, když k němu byli posláni vyslanci knížat babylónských, aby se dotazovali na zázračné znamení, které se stalo v té zemi, jej Bůh opustil. Tak jej podrobil zkoušce, aby poznal všechno, co je v jeho srdci.“

Každá zkouška je pro nás příležitostí k růstu ve víře a důvěře v našeho Pána. V Bibli, Žalm 11,5, je psáno: „Hospodin zkoumá spravedlivého i svévolníka; toho, kdo miluje násilí, z té duše nenávidí.“

Bůh nás vybízí, abychom jej vyzkoušeli a ověřili si platnost zaslíbení pro ty, kdo platí desátky. Je zapsáno v Bibli, Malachiáš 3,10: „Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku.“