Vynechat navigaci.

Vděčnost

Začni den s vděčností v srdci. Bible nás k tomu vede v Žalmu 92,1.2: „Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy, hlásat zrána tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost.“

Jedním z prvních znamení, kterými se projevuje odmítnutí Boha, je upadající vděčnost. V Bibli se s tím setkal apoštol Pavel, když v listu Římanům 1,21 píše: „Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě.“

Vzdávej Bohu díky, ať je tvá situace jakákoli. Apoštol Pavel nás k tomu povzbuzuje v 1. Tesalonickým 5,18: „Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.“

Když se chystáš Bohu vyjádřit svou vděčnost, mysli na to, že On je původcem všech našich požehnání. Král David v Žalmu 103,2 připomíná: „Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!“