Vynechat navigaci.

Myšlení/Přemýšlení

Přemýšlej, dříve než promluvíš; jen hloupí nezvažují své odpovědi, protože jim nezáleží na důsledcích jejich slov. Čteme o tom v Bibli, Přísloví 15,28: „Srdce spravedlivého rozjímá, co odpovědět, kdežto ústa svévolníků chrlí samou zlobu.“

Měli bychom naše myšlenky protřídit tak, aby byly čisté – protože všechno naše jednání má svůj počátek v srdci. Bible na to upozorňuje v evangeliu podle Marka 7,21.22: „Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost.“ Podobné je to s lidmi nepřejícími; pobízejí sice ostatní, ale jejich myšlenky tomu neodpovídají, Přísloví 23,7: „Vždyť je to duše vypočítavá. Říká ti: ‚Jez a pij‘, ale jeho srdce s tebou není.“

Po obrácení musíme dovolit Duchu svatému, aby změnil způsob našeho myšlení. Důležitost této změny vyjadřuje v Bibli i apoštol Pavel, Římanům 12,2: „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“

Snažme se přemýšlet nad dobrými věcmi, tak aby naše jednání i naše slova byla laskavá, pravdivá a správná. Pavel nás k tomu nabádá v listu Filipským 4,8: „Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.“

Měli bychom si osvojit myšlení Ježíše Krista. V listu Filipským 2,5 čteme: „Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši.“