Vynechat navigaci.

Čekání

Pevně se držme Boha a čekejme na jeho pomoc. Díky tomuto čekání se naučíme Bohu pevně důvěřovat a spoléhat se na jeho řešení. Bible nás v Žalmu 27,14 vyzývá: „Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!“

Někdy nás Bůh vyslyší až poté, co vidí naši touhu a odhodlání čekat na něj. David to zažil mnohokrát, proto v Žalmu 40,2 vyznává (SNC): „Toužebně jsem očekával na Boha, a on se sklonil k mému volání.“

Ti, kdo jsou věrní Ježíši, budou trpěliví. V Bibli, Zjevení Janovo 14,12, je o nich napsáno: „Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“