Vynechat navigaci.

Slova

Nejen naše činy, ale i slova a myšlenky mají být Bohu příjemné. Pisatel žalmů v Bibli prosí, Žalm 19,15: „Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj!“

Slova jsou natolik působivá, že někdy je mlčení tím nejlepším, co můžeme v danou chvíli učinit. V Bibli, Přísloví 13,3, čteme varování: „Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.“

Naše slova vypovídají o tom, co je v našem nitru. Je to vyjádřeno v Bibli, Matouš 12,34 (SNC): „Vy podvodníci! Jak byste mohli mluvit dobré, když jste zlí? Čím srdce oplývá, ústa přetékají.“

Naše slova jsou důležitá, protože svým jednáním představujeme Krista. Bible nás v listu Koloským 4,6 učí: „Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit.“

O čem by měla svědčit slova, která říkáme? Apoštol Pavel v listu do Efezu 5,4 píše (SNC): „Stejně tak oplzlé vtipy, vulgární řeči a sprosté historky křesťanovi nesluší; naše ústa mají chválit Boha!“

Naše slova mohou pomoci druhým na jejich životní cestě. Bible to připomíná v Přísloví 25,11: „Jako zlatá jablka se stříbrnými ozdobami je vhodně pronesené slovo.“ Také prorok v Bibli vyznává, Izajáš 50,4: „Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci.“

Jedno z deseti přikázání zakazuje zneužívat Boží jméno. Je zapsáno v Bibli, Exodus 20,7: „Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.“