Vynechat navigaci.

Světskost

Jestliže miluješ Boha, pak tě světské věci tolik nepřitahují. Čteme o tom v Bibli, 1. list Janův 2,15–17: „Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.“

Nemůžeš se těšit ze světských radovánek, a přitom být přítelem Božím. V Bibli, list Jakubův 4,4, je psáno: „Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.“

Co se vlastně myslí tou světskostí, před kterou nás Bible varuje? Pavel ji popisuje těmito slovy, Galatským 5,19.21: „Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím.“

Nepřizpůsobujme se tomuto světu, ale proměňujme se obnovou své mysli. Apoštol Pavel nás v listu Římanům 12,2 vyzývá (SNC): „Přestaňte napodobovat zvyky a způsoby ostatního světa a změňte celé svoje smýšlení, abyste byli schopni rozeznat, co je v souladu s Boží vůlí, co je tedy správné, dokonalé a jemu milé.“

Znát se s Ježíšem je mnohem cennější než všechny zájmy a záliby, které ti svět může nabídnout. Pavel v Bibli, Galatským 6,14, vyznává: „Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět.“

Vyhni se světským filozofiím, které jsou založeny pouze na lidských myšlenkách a prožitcích. Bible nás k tomu vede v listu Koloským 2,8: „Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.“

Žijte na tomto světě jako hosté, Váš skutečný domov je nyní v nebi. Apoštol Petr nás v 1. listu Petrově 2,11 vyzývá: „Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši.“