Vynechat navigaci.

Obavy

Obavy nic nezmůžou. Strach a hněv ukazují, jak málo Bohu důvěřujeme. Uvědomíme-li si Boží dobrotu, máme důvod k upokojení. Proto král David v Bibli radí, Žalm 37,7.8: „Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle. Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého.“

Není třeba se obávat – Bůh má všechno pod kontrolou. Jedno z míst Bible, kde jsme o tom ujištěni, je v evangeliu podle Matouše 6,31–33: „Nemějte starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“

Nemůžeme se zbavit obav, pokud je nenahradíme něčím lepším – modlitbou. Proto apoštol Pavel v Bibli radí, Filipským 4,6.7: „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“

Obávat se něčeho je jen ztráta času. Čteme o tom v Bibli, evangelium podle Lukáše 12,25.26: „Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní?“

Odevzdej své obavy Pánu Bohu. V Bibli, 1. list Petrův 5,7, je psáno: „Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.“