Vynechat navigaci.

Úzkost

S obavami ničeho nedosáhneme. V Bibli v Žalmu 37,8 je psáno: “Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého.”

Není třeba se obávat, Bůh vše řídí. Ježíš v Matoušově evangeliu 6,31–33 pověděl tato slova: “Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.”

Nemůžeme pozbýt obav, dokud je nenahradíme něčím lepším, a to modlitbou. Je to vyjádřeno v Bibli, Filipským 4,6–7: “Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.”

Strachování je marnění času. V Lukášově evangeliu 12,25.26 je psáno: “Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní?”

Odevzdejte všechny své obavy Pánu Bohu. Tak nám to radí Bible v 1. listu Petrově 5,7: “Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.”